MPHATO WA MAREMATLOU WA 2021 O NGWALA DIHLAHLOBO TŠA MAFELO A NGWAGA

Ka Laboraro wa 27 October 2021 baithuti ba mphato wa marematlou ka mo nageng ba dutše go ngwala letlakala la Sejahlapi.

Ka mo provenceng ya Limpopo baithuti ba dikete tše lekgolo fegolwana tshela, makgolo hlano masome tshela nne(106 564) elego ba nako kamoka, le  ba dikete tše masome tharo makgolo hlano, masome senyane tshela(35 596)elego ba nakwana ba ngwala dihlahlobo tša mafelo a ngwaga.

Sehlopha se sa mphato wa marematlou ke sa bobedi e sa lego Afrika Borwa e e ba ka gare ga kiletšo ya mesepelo ka baka la COVID-19.

Baithuti bao ba ngwadilego letlakala ka Laboraro bontšhi bja bona be ba le mphatong wa lesome tee ngwagola.

Yo mongwe wa baithuti bao ba lego mphatong wa marematlou ngwago, Mary Moruane mo ngwageng wa 2020 o be a sa nagane gore o tla fihlela mphato wa marematlou ka baka la go šoma ka tlase ga kgatelelo ya go hlolwa ke kiletšo ya mesepelo le go se kgone go ya diphaphošing tša thuto ka mehla bjalo ka setlwaedi.

“Barutiši ba rena ba dirile go tlala seatla gore re rutwe nako le nako.

Ba re hlohloleditše gore re šome kudu gore re kgone go fihlelela seo re nyakago go se fihlela.

Seo se kgonne go dira gore re itekole le go lukiša mašaedi a rena mo thutong.”

O re go bile boima ka ge ba be ba šaletše morago ka mošomo ngwagola gomme ge ba fihla mo dithutong tša ngwago ba kopane le dihlohlo tša go swana le go dula gae sebaka mo mathomong a ngwaga.

“Mphato wa marematlou o na le dihlohlo tša ona ebile ga o bonolo.

Nako le yona ga e ka lehlakoreng la rena re lebeletše gore re ngwala dihlahlobo tša rena ka matšatši a go latelelana.”

Yo mongwe wa baithuti ba maloba bao ba dirilego mphato wa marematlou ko sekolong sa Tielelo kua Marapong, Lazarus Kgageng o thomile ka go hlohleletša bao ba sa šomago gabotse ngwagola, a re go se šome botse ga go re ba a palelwa efela ke sebaka sa go ba fa nako ya go itekola gore bothata bo bile kae.

Kgageng o re go baithuti, ge ba ewa ba se wele ruri efela ba tsoge ba kgone go gatela pele.

O tšwetše pele ka go lebogiša bao ba kgonnego go fihlela mphato wa marematlou a re ba se ipeye ka tlase ga kgatello ba tsebe gore go na le gore moithuti a se šome gabotse go ya ka mokgwa wo abego a gopotše gore aka dira ka gona.

O re kamorago ga mphato wa marematlou baithuti ba se ipeye ka tlase ga kgathelelo ya go ya sekolong sa ka godimo ba sa tsebe gore ba ya go dira dithuto di feng.

“Go boima go bona baithuti bao elego thaka tša gago ba tšwetša thuto tša bona pele wena o sa ye felo, efela seo se se go beye ka tlase ga kgatello yeo e ka dirago gore o ingwadiše thutong tšeo o sa nyakeng go di dira.

Go kaone gore o dule gae gore o kgone go dira di nyakišišo ka thuto yeo o nyakago go e dira le tsela tša thušo ya mašeleng tšeo dilego gona dikolong tša ka godimo.”; a realo Kgageng.

You must be logged in to post a comment Login