Di tiragalo tša kankere ya letswele mo basading ba Afrika Borwa di a namelela le gona kankere ye ke yenngwe ya di kankere tša go tlwaelega mo basading

Di tiragalo tša kankere ya letswele mo basading ba Afrika Borwa di a namelela le gona kankere ye ke yenngwe ya di kankere tša go tlwaelega mo basading

Le ge kankere ye e ama basadi gantšhi e kgona go ama le banna.

Go lemoga e sa le kapela gore motho o na le kankere ke yenngwe ya dilo tša bohlokwa tša go thuša go lwantšha twatši ye.

Di nhla tšeo o swanetšego go di tseba ka kankere ke tše:

Go lemoga kapela gore motho o na le kankere go ka thuša ka go humana kalafi le go tseba gore bolwetše bo thomile bjang.

Di persente tše masome a senyane(90%) tša balwetši di phologa bolwetšing mengwaga ye mentšhi ka morago ga go lekolwa gore bolwetši bo thomile bjang ge kankere ya letswele e humanwe e sa thoma.

Tekolo ya kankere ya letswele le tšhomišo ya di x-ray di bapala karolo ya bohlokwa go bona twatši e sa thoma.

Go humana thušo ya phodišo ya twatši e sa le kapela go ka dira gore o o fole ka tsela ye kaone e sa le nako, ya thuša go ntšha molwetši ka gare ga bohloko le go sotlwa ke bolwetši gammogo le go phonyoga lehu.

Mmolelo wa gore Octoboro e lebeletše kankere ya letswele o bontšha ma Afrika Borwa ka bophara tsela ya go humana thušo makaleng a mmušo le a praevete a maphelo go tsebiša ka masolo a go fenya bolwetši setšhabeng kamoka.

Dika tša kankere:

Bohloko mo letsweleng, go ba go ruruga ga go hloka bohloko.

Go babiwa matsweleng.

Go ruruga kgaufi le letswele goba kgaufi le lekwafa.

Phetogo mo seemong sa letswele.

Phetogo ya mmala wa letswele ya go ba e sehlanyana.

Hloko ya letswele ya go lebella ka gare.

Go tšwa madi mo kgaufi le hloko.

Gopola gore dika di na le go hlohloletšwa ke maemo a mangwe a malwetši, bjalo go bohlokwa gore motho a bone ngaka gore a kgone go tseba gore o swenywa ke eng.

Tše dingwe tša dika tša go bontšha kotsi ya kankere ke ge:

O na le mengwaga ya magareng ga 40 le 50

O na le leloko la geno la go ba le kankere ya letswele

Nkile wa ba le kankere ya letswele gomme wa fola

Nkile wa belega ngwana o na le mengwaga ya go feta e masome a mararo(30)

O thomile go bona lehlapo o na le mengwaga ya ka fase ga nako ya maswanedi

O feditše go bona lehlapo kamorago ga mengwaga ye masome a ma hlano(50)

O ile wa dira phetošo ya gonone lebakanyana

Tše dingwe tša dilo tša go bontšha kotsi kankereng ya letswele ke tšhomišo ya bjala le motsoko, go ba le mmele wo montšhi, go ja dijo tša makhura le go se itšhidolle.

O ka bona gore o na le bothata bja kankere ya letswele ka tsela tše:

Go itekola- mosadi yo mongwe le yo mongwe o hloka go lekola matswele a gagwe le makhwafa kgwedi le kgwedi, go bona ge eba go na le bothata letsweleng la gagwe. Go itekola go ka thuša basadi go bona ge e ba ba na le go ruruga ga goba le meetse ka gare goba go itemogela mathata a mangwe a matswele. Ge o ka itemogela diphetogo ka nako yeo ya go itekola tsebiša ngaka ya gago.

Humana thušo ya go thibela bolwetši- Di x-ray tšeo di lego gona di lebeletše go lekola letswele le go humana bothata gomme di šomišwa go bona le go kgonthišiša twatši ya letswele, go lebeletšwe sešo seo se sa hlwago se gola gore se ka bonagala. Le ge o ikwa o phetše gabotse, tseba gore go ba mosadi le go gola di go dira gore o be kotsing ya kankere ya letswele.

Go itekola nako le nako go dira gore o lokologe mogopolong.

You must be logged in to post a comment Login