BADUDI BA ELETŠWA GO HLOMPHA HLAGO KA SO SE BOLAYE DIGAGABI GE BA DI BONA KA GAE

BADUDI BA ELETŠWA GO HLOMPHA HLAGO KA SO SE BOLAYE DIGAGABI GE BA DI BONA KA GAE

Kgwedi ya October ke moo sehla sa dinoga se thomago ka mo Afrika Borwa gomme ke ka sehla seo digagabi tše dintšhi di thomago go tsoma le so sepela mafelo a go fapana di nyaka bodulo le dijo.

Sehla seo se thoma kgweding ya October go fihlela April se na le go fetša se bona batho ba longwa ke dinoga, goba ka nako tše dingwe ba bolaya dinoga.

Selete sa Waterberg ke se sengwe sa go ba le hlago ye botse sa go ba le dithaba, mehlare gammogo le tikologo ya go amogela degagabi ka go fapana.

Setsibi ebile ele mohlakodiši wa dinoga Collen Radira Lengwasa o re go bohlokwa gore badudi ba kwešiše digagabi tša kotsi le tša go se be kotsi.

O re sehleng se digagabi di tšwa moo di bego di i phihlile marega gomme di tswa di swerwe ke tlala ke go thabela bollo bjo bo tlago le sehla se.

“Di phoofolo tša madi a go tonya di thoma go tšwelela gomme nako le nako batho ba ka fela ba kopana le tšona meetseng ya bona.

Go thoma ka August di noga tša go swana le bo mamba, mabolobolo, dihlware le meswinini di a tšwelela ka morago ga go khuta lebakanyana.

Ge di be di khutile tše dingwe tša dinoga tše di be di kopane go dira bana.”

O re seleteng sa Waterberg batho ba swanetše go lemoga gore go tlo ba le go bonagala ga dinoga ko dikgweng le magaeng.

“Mo metseng ya go ba le di kgerekgere, maotwana a go se šomišwe le dilo tšeo di dutšego di sa šumišwe, maswika ao a beilwego ka gae, a mangwe a pharolige le kutu tša dihlare tša go ba le melete ke moo dinoga di tla tšwelelago gona.”

O re nnoga ya go swana le hlware le peetla(cobra) di tšwa ka meleteng di swerwe ke tlala gomme di lebelela diruiwa ratwa tšeo di ka nyakago go dija.

“Batho ba go ruwa diphoofolo ba go dula kgaufi le mafelo a go ba le di noga ba bule mahlo ba lemoge gore mafelo a bodulo bja dikgogo a ka etelwa ke dinoga tšeo di nyakago go metša mae a dikgogo goba go metša dikgogo.

Batho ba swanetše go tseba gore di noga tše di tsoma matšeboa kamorago ga iri ya bo selela. Bjalo ke dira boipiletšo go badudi gore ba seye ko ntle mašego ba sa apara dihlako tša go tswalelega ka ge ba ka feleletša ba di gata ba sa di bone gomme tša ba loma.”

Lengwasa o re go bohlokwa gore batho ba kwešiše mehuta ya dinoga gareng ga tša go ba le mpholo le tša go hloka mpholo.

O re se sengwe seo batho baso ba hlokago go se kwešiša ke gore ba se bolaye dinoga ge ba di bona, seo ba ka se dirago ke go nyaka dinomoro tša maphodisa ka ge ba tla kgona go bitša batho ba go hlahlwa go šoma ka dinoga gore ba tlo di hlakodiša ba di iše lefelong la polokego.

Lengwasa o re noga ya go swana le moswnini ga e na mpholo wa go bolaya motho, mola go na le noga ya go swana le peetla ya go tshwa mare ya Mozambique (Mozambican Spitting Cobra), yeo e na le go mpholo gomme mare a yona a ka fahla motho.

Hlware ga e na mpholo efela ke noga ya go kgama seo e se hlaselago go fihlela se gwa gomme ya se kometša.

You must be logged in to post a comment Login